Veelgestelde vragen

GOB Kiddie Care is in 2005 opgericht door Bianca Mailly. Bianca heeft zelf een pedagogische opleiding afgerond en tijdens en na haar opleiding veel ervaring opgedaan in de reguliere kinderopvang met kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar. Die ervaring met zowel kinderen als ouders en collega’s draagt er toe bij dat Kiddie Care sinds 2005 een flinke groei doormaakt. Inmiddels maken ruim 140 kinderen gebruik van opvang aan huis of gastouderopvang, en zijn er zo’n 30 gastouders aangesloten bij ons gastouderbureau.

Ja, zeker! Alleen als een kinderopvangorganisatie is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen (LRKP), kunnen vraagouders aanspraak maken op kinderopvangtoeslag van de overheid.

Gastouderbureau Kiddie Care is opgenomen in het LRKP onder nummer 144504509. U kunt dat opzoeken door hier te klikken.

GOB Kiddie Care bemiddelt voornamelijk in de Hoeksche Waard. Daarnaast hebben wij enkele gastouders in de regio Drechtsteden en Goeree OverflakkeeRegio Rotterdam valt helaas buiten ons werkgebied. Om u een idee te geven van ons werkgebied, klik hier voor de kaart.

Zowel gastouderopvang als opvang aan huis vallen onder erkende kinderopvang, mits u en uw gastouder bemiddelt zijn door een erkende kinderopvangorganisatie zoals gastouderbureau Kiddie Care. Wanneer u gebruik maakt van erkende kinderopvang, draagt de overheid hier haar steentje aan bij door middel van subsidie, de zogeheten ‘kinderopvangtoeslag’. Daarbij zorgt gastouderbureau Kiddie Care ervoor dat gastouders zorgvuldig worden geselecteerd aan de hand van kennis, ervaring en motivatie. Zij dienen te voldoen aan de selectiecriteria en worden tevens door gastouderbureau Kiddie Care bijgeschoold. Hierbij moet u denken aan leermodules en themabijeenkomsten over ontwikkeling, opvoeding en vroeg signalering, maar ook jaarlijks een cursus Eerste Hulp aan Kinderen inclusief reanimatie. Dit alles moet eraan bijdragen dat u als ouder uw kind(eren) met een veilig en vertrouwd gevoel bij uw gastouder achterlaat. Voordelen op een rij:

 • GOB Kiddie Care is een relatief klein bureau.
 • Wij werken voornamelijk in Hoeksche Waard en omstreken.
 • Wij kennen zowel de gastouders als de vraagouders persoonlijk.
 • Er is doorgaans direct contact. Er wordt snel antwoord gegeven op vragen.
 • Wij zijn een erkend gastouderbureau met een zeer goede reputatie.
 • Alle inspectierapporten van de GGD over ons bureau zijn uitstekend.
 • Wij zijn financieel gezond. Wij hebben geen duur personeel of een duur kantoorpand.

Lees ook dit artikel: Stabiel gastouderbureau in tijden van crisis .

Gastouderbureau Kiddie Care heeft een kassiersfunctie. Dit houdt in dat alle betalingen via het gastouderbureau verlopen.
Vraagouder en gastouder hebben hiertoe toegang tot een makkelijk online urenregistratiesysteem van waaruit ook de facturen, loonoverzichten en jaaroverzichten worden verzonden. De vraagouder betaald de facturen rechtstreeks aan het gastouderbureau en wij zorgen dan binnen hooguit enkele dagen voor de verdere afhandeling met de gastouder.

Een kassiersfunctie is vanaf januari 2010 verplicht voor alle gastouderbureaus. Gastouderbureau Kiddie Care vervult deze functie al sinds de oprichting in 2005 en is daarom erg vertrouwd met deze service.

Zowel de vraagouder als de gastouder verklaren een adequate verzekeringen te hebben afgesloten, dat wil zeggen een WA-verzekering, ook wel AVP-polis genaamd (aansprakelijkheidsverzekering particulieren).

Het GOB heeft ten aanzien van alle gastouders een aanvullende verzekering afgesloten, namelijk;

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
  • Collectieve ongevallenverzekering

Het eigen risico van de AVB polis bedraagt € 250,00 per aanspraak voor zaakschade en € 500,00 per aanspraak voor personenschade en komt voor eigen rekening van de gastouder.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geeft aan dat ouders toestemming moeten geven over publicatie van foto’s en andere persoonsgegevens. Daarnaast vindt Gastouderbureau Kiddie Care dat, zeker met foto’s, zeer zorgvuldig moet worden omgegaan omdat helaas niet iedereen het beste voor heeft met kinderen. Daarom hebben wij besloten geen foto’s van kinderen (en hun (gast)ouders) publiekelijk te delen. Ook de gastouder mag het gastkind/de gastkinderen in geen geval filmen of fotograferen zonder uitsluitend schriftelijke toestemming van de vraagouder. Indien er vanuit de vraagouders schriftelijke toestemming is gegeven, gebruikt de gastouder foto’s en/of filmpjes alleen voor eigen gebruik en plaatst deze niet op internet en social media. GOB Kiddie Care verstrekt speciale toestemmingsformulieren voor fotograferen.

Eisen aan de gastouder

 • Je hebt een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of hoger, of een ander diploma waarmee je aan de eisen voldoet, of een ervaringscertificaat.
 • Je hebt een erkend certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
 • Je hebt een verklaring omtrent het gedrag (VOG), ook voor huisgenoten van 18 jaar of ouder indien de kinderen bij jou thuis worden opgevangen.
 • Tijdens het werk spreek je Nederlands of een Nederlandse streektaal.
 • Je mag een andere taal spreken als je kinderen opvangt die tijdelijk in Nederland wonen.
 • Je bent minimaal 18 jaar voor opvang bij de vraagouders thuis of minimaal 21 jaar voor gastouderopvang en woont niet op hetzelfde adres als de vraagouder.
 • Je eigen kinderen staan niet onder toezicht.

Voor meer informatie en (nog meer) eisen verwijzen wij je naar onze pagina selectiecriteria

Wanneer je als gastouder in je eigen woning gaat opvangen, bepaal je je eigen tarieven, hoeveel dagen je wilt werken en ook hoeveel kinderen je tegelijkertijd wilt opvangen (uiteraard met het maximum dat door de Wet Kinderopvang wordt gesteld). Stel, je werkt 2 dagen als gastouder, hanteert een tarief van € 5,75 en vangt 3 kinderen tegelijk op voor 8 uur per dag. Dan is je bruto inkomen rond de 1587 euro per maand.

Wanneer je als gastouder bij de vraagouder thuis gaat opvangen, dan kom je samen tot een passend uurloon. Dit moet wel minimaal het minimum uurloon zijn + 8% vakantietoeslag. Het tarief dat is overeengekomen, wordt opgenomen in de overeenkomst tussen vraagouder en gastouder.  

Ja, indien dit is overeengekomen met de vraagouders, dan kan dat inderdaad. Hierbij valt te denken aan kosten voor: – maaltijden/voeding – gereden kilometers – luiers – uitstapjes – toeslag voor opvang in avond/nacht, weekend of op feestdagen – etc. Je vult deze onkosten heel eenvoudig in op het online urenregistratieformulier en deze kosten worden dan automatisch in rekening gebracht op de factuur aan de vraagouder.

Jazeker. Zakelijke kosten zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitvoering van je werk. Van je opbrengsten mag je zakelijke kosten aftrekken. Denk daarbij aan kosten zoals speelgoed en knutselspullen die je speciaal hebt gekocht voor de kinderen die je opvangt. Ook de kosten van een bankrekening die je uitsluitend gebruikt voor de kinderopvang zijn aftrekbaar. Kosten die je privé maakt mag je uiteraard niet aftrekken. Bijvoorbeeld uitgaven voor speelgoed dat je voor je eigen kinderen kocht. Meer informatie hierover lees je hier: Belastingdienst Inkomsten als Gastouder

Nee, je bent als gastouder niet in dienst bij GOB Kiddie Care.

  • Je bepaalt je eigen uurtarief. 
  • Je bent verantwoordelijk voor je eigen succes.
  • Je mag zelf weten voor hoeveel kinderen je opvang wil bieden (beperkt door de wettelijke regels).
  • Je loopt financieel risico op het moment dat een vraagouder niet kan betalen.
  • Je moet zelf investeren in voorzieningen en veiligheid.
  • Als je plekjes vrij hebt zal je zelf ook aan marketing en reclame moeten doen.
  • Je mag met meerdere gastouderbureaus samenwerken.

Als je zelfstandig gastouder wordt, wordt je eigenlijk zelfstandig ondernemer in de kinderopvang. Je kunt dan aanspraak maken op een aantal belastingvoordelen.

Er zijn een aantal criteria waaraan je moet voldoen om erkend te worden als zelfstandig gastouder. Denk onder andere aan:

 • je werkt meer dan 1225 uur per jaar
 • je hebt een eigen boekhouding
 • meerdere opdrachtgevers (ouders)
 • je loopt risico over je inkomen (debiteurenrisico)
 • je maakt reclame

Voor meer informatie verwijzen wij je graag door naar KNGO

Dat hangt er vanaf. 

Gastouder in eigen woning: Wanneer je als gastouder opvang biedt in je eigen woning, dan ben je niet in dienst van GOB Kiddie Care of de ouders, maar werk je volgens een overeenkomst van opdracht. Dit is een freelance overeenkomst. Dit betekend dat je zelf belasting over je inkomsten afdraagt, dat je niet doorbetaald wordt als je ziek bent en dat je geen recht hebt op vakantiegeld. Ook vindt er geen pensioenopbouw plaats. Je kunt jezelf vrijwillig verzekeren tegen langdurige ziekte, zwangerschapsverlof, pensioen, ed.

Gastouder aan huis: Wanneer je als gastouder aan huis gaat werken, heb je te maken met de Regeling ‘Dienstverlening aan huis’. Bij deze vorm van opvang is sprake van een arbeidsrelatie tussen vraagouders en gastouder. Als gastouder aan huis heb je recht op;

  • Minimaal het minimum loon plus 8% vakantietoeslag.
  • Doorbetaalde vakantie- uren; per jaar 4x het aantal overeengekomen uren per week.
  • Doorbetaling bij ziekte; maximaal 6 weken x 70%, minus 2 wachtdagen.

Je kunt jezelf vrijwillig verzekeren tegen langdurige ziekte, zwangerschapsverlof, pensioen, ed.

Vraagouders hebben 3 dagen de tijd om een urenregistratie te beoordelen. Hebben zij dat niet binnen die termijn gedaan, dan zal het urenregistratiesysteem de urenregistratie automatisch accorderen en factureren. Vanaf de dag dat de factuur door het GOB is verstuurd, hebben de vraagouders 8 dagen de tijd om te betalen. Hebben zij na 8 dagen nog niet betaald, dan maakt het systeem automatisch een herinnering aan waarin wordt aangegeven dat ouders nog 5 dagen de tijd hebben om te betalen. En wanneer zij na die 5 dagen nog niet betaald hebben, volgt er een aanmaning.

Het komt gelukkig zelden voor, maar wordt er ook na deze aanmaning niet betaald, dan schakelt GOB Kiddie Care een incassobureau in. De kassiersfunctie houdt in dat wij gastouders pas kunnen uitbetalen wanneer wij de betaling van de vraagouders hebben ontvangen. Gastouders moeten ook, met oog op ondernemerschap, zelf het debiteurenrisico lopen. Maar we zullen er wel alles aan doen om ervoor te zorgen dat vraagouders betalen en de gastouder haar vergoeding ontvangt.

Ja, je kunt de uren schrijven tot het tijdstip dat het kindje eigenlijk opgevangen zou worden i.v.m. beschikbaarheid. Komt het regelmatig voor, dan is het verstandig om aan de ouders voor te stellen jullie overeenkomst aan te laten passen.

Een achterwacht is iemand bij je in de buurt op wie je kunt terugvallen als zich een calamiteit voordoet. Wanneer je vier of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, is het verplicht om een achterwacht te regelen. De achterwacht moet binnen een kwartier op de opvanglocatie kunnen zijn en de zorg voor de kinderen overnemen. De achterwacht hoeft geen ervaringscertificaat of certificaat Eerste Hulp aan Kinderen te hebben, omdat het alleen om een noodoplossing gaat. Het regelen van een achterwacht is gemakkelijker dan je denkt. Je partner kan bijvoorbeeld achterwacht zijn, of een familielid, buurvrouw of kennis. Uiteraard moet het wel iemand zijn die je vertrouwd en hij/zij moet een VOG aanvragen als structureel aanwezige en worden ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang voor continue screening.

Een achterwacht mag helaas niet structureel worden ingezet om bijvoorbeeld kinderen op school te brengen.

Load More

GOB Kiddie Care
Fazantenpad 13
3291 XA Strijen
06-10447415
info@kiddiecare.nl

KVK: 24374094
LRK-nummer: 144504509

 

© 2019-2020 GOB Kiddie Care | gemaakt door WebStaal