Veelgestelde vragen

GOB Kiddie Care is in 2005 opgericht door Bianca Mailly. Bianca heeft zelf een pedagogische opleiding afgerond en tijdens en na haar opleiding veel ervaring opgedaan in de reguliere kinderopvang met kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar. Die ervaring met zowel kinderen als ouders en collega’s draagt er toe bij dat Kiddie Care sinds 2005 een flinke groei doormaakt. Inmiddels maken ruim 140 kinderen gebruik van opvang aan huis of gastouderopvang, en zijn er zo’n 30 gastouders aangesloten bij ons gastouderbureau.

Ja, zeker! Alleen als een kinderopvangorganisatie is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen (LRKP), kunnen vraagouders aanspraak maken op kinderopvangtoeslag van de overheid.

Gastouderbureau Kiddie Care is opgenomen in het LRKP onder nummer 144504509. U kunt dat opzoeken door hier te klikken.

GOB Kiddie Care bemiddelt voornamelijk in de Hoeksche Waard. Daarnaast hebben wij enkele gastouders in de regio Drechtsteden en Goeree OverflakkeeRegio Rotterdam valt helaas buiten ons werkgebied. Om u een idee te geven van ons werkgebied, klik hier voor de kaart.

Zowel gastouderopvang als opvang aan huis vallen onder erkende kinderopvang, mits u en uw gastouder bemiddelt zijn door een erkende kinderopvangorganisatie zoals gastouderbureau Kiddie Care. Wanneer u gebruik maakt van erkende kinderopvang, draagt de overheid hier haar steentje aan bij door middel van subsidie, de zogeheten ‘kinderopvangtoeslag’. Daarbij zorgt gastouderbureau Kiddie Care ervoor dat gastouders zorgvuldig worden geselecteerd aan de hand van kennis, ervaring en motivatie. Zij dienen te voldoen aan de selectiecriteria en worden tevens door gastouderbureau Kiddie Care bijgeschoold. Hierbij moet u denken aan leermodules en themabijeenkomsten over ontwikkeling, opvoeding en vroeg signalering, maar ook jaarlijks een cursus Eerste Hulp aan Kinderen inclusief reanimatie. Dit alles moet eraan bijdragen dat u als ouder uw kind(eren) met een veilig en vertrouwd gevoel bij uw gastouder achterlaat. Voordelen op een rij:

 • GOB Kiddie Care is een relatief klein bureau.
 • Wij werken voornamelijk in Hoeksche Waard en omstreken.
 • Wij kennen zowel de gastouders als de vraagouders persoonlijk.
 • Er is doorgaans direct contact. Er wordt snel antwoord gegeven op vragen.
 • Wij zijn een erkend gastouderbureau met een zeer goede reputatie.
 • Alle inspectierapporten van de GGD over ons bureau zijn uitstekend.
 • Wij zijn financieel gezond. Wij hebben geen duur personeel of een duur kantoorpand.

Lees ook dit artikel: Stabiel gastouderbureau in tijden van crisis .

Gastouderopvang is de laatste tijd sterk geprofessionaliseerd. Dit is een goede zaak, want kinderen zijn een waardevol bezit. Gastouderbureaus worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD en zijn wettelijk verplicht om hun gastouders regelmatig te controleren d.m.v. huisbezoeken.

Daarnaast biedt gastouderbureau Kiddie Care haar gastouders regelmatig cursussen aan die de vakkundigheid van de gastouder vergoten, zoals leermodules op pedagogisch gebied of themabijeenkomsten op gebied van ontwikkeling en vroeg signalering.

Een groot voordeel t.o.v. reguliere kinderopvang is de huiselijkheid en kleinschaligheid, waardoor kinderen bij een gastouder meer persoonlijke aandacht krijgen.

Uit onderzoek van de Universiteit in Leiden is tevens gebleken dat kinderen zich beter voelen bij kleinschalige gastouderopvang.
De mate waarin kinderen zich veilig en ontspannen voelen en genieten 
van hun activiteiten, aangeduid als ‘welbevinden’, bleek hoger bij gastouderopvang. U kunt het gehele rapport hier downloaden in pdf-formaat.

Het is nooit te vroeg om kinderopvang aan te vragen. Als u bijvoorbeeld in verwachting bent en u al weet wanneer u ongeveer weer aan het werk gaat, is het verstandig om u alvast bij ons aan te melden. Ook wanneer u bijvoorbeeld aan het solliciteren bent maar nog niet weet wanneer u weer aan het werk gaat, kunt u zich alvast aanmelden.

Hoe eerder gastouderbureau Kiddie Care voor u op zoek kan gaan naar een geschikte kandidaat, des te groter de kans van slagen is om u tijdig aan een gastouder te koppelen.

Overstappen naar gastouderbureau Kiddie Care gaat heel gemakkelijk.

Stapt u over zonder een gastouder, dan meldt u zich gewoon aan als nieuwe vraagouder.

Stapt u over MET een gastouder, dan zijn een aantal dingen van belang. Allereerst is het belangrijk dat uw gastouder voldoet aan de selectiecriteria. En daarbij is het belangrijk om rekening te houden met eventuele kleine lettertjes in de overeenkomst of algemene voorwaarden van uw huidige gastouderbureau in verband met een  eventuele boeteclausule.

Lees meer op de pagina ‘overstappen’.

Ja, al  onze gastouders zijn gekwalificeerd en in het bezit van:

 • een diploma of certificaat MBO2 helpende zorg en welzijn of hoger
 • een kinder-ehbo (diploma)  

Bovendien kan een gastouder niet aan de slag zonder geldige Verklaring Omtrent Gedrag en moet zij (en indien van toepassing haar huisgenoten van 18 jaar of ouder en mensen die structureel bij haar op de opvanglocatie komen) worden ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Vanaf daar worden zij door het Ministerie van Veiligheid en Justitie continu gescreend.

Bij gastouderopvang is ook de woning veilig bevonden middels een risico inventarisatielijst en staat de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Bij opvang aan huis wordt deze risico inventarisatielijst tijdens een koppelingsgesprek doorlopen waarna de gastouder wordt aangemeld voor het LRK.

Gastouders moeten allereerst enthousiast zijn over het werk als gastouder en over voldoende kennis en ervaring beschikken. Tijdens het intakegesprek wordt er gevraagd naar haar werk- en stage-ervaringen en haar motivatie om gastouder te worden. Op die manier wordt gekeken of zij achter onze doelstelling staat en hieraan kan bijdragen.

Ook vinden wij het van belang dat zij bereid is om regelmatig deel te nemen aan het bijscholingsaanbod.

Verder moet zij aan bepaalde selectiecriteria voldoen. Bovendien kan een gastouder niet aan de slag zonder geldige Verklaring Omtrent Gedrag en moet zij (en indien van toepassing haar huisgenoten van 18 jaar of ouder en mensen die structureel bij haar op de opvanglocatie komen) worden ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.

Alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit register is openbaar en te raadplegen op landelijkregisterkinderopvang.nl.

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan:

  • maximaal      5 kinderen tot 4 jaar;
  • maximaal      4 kinderen tot 2 jaar;
  • maximaal      2 kinderen tot 1 jaar.

Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.

Minimaal elk half jaar wordt er een huisbezoek afgelegd bij de gastouder. Tijdens dit bezoek wordt er besproken hoe het werken als gastouder haar bevalt, of er bepaalde vragen zijn, hoe de communicatie met de vraagouders verloopt en er wordt gecontroleerd of zij de richtlijnen uit het pedagogisch beleidsplan zoveel mogelijk hanteert. Indien nodig wordt er altijd ruimte gemaakt voor tussentijdse gesprekken. En indien hier aanleiding voor is, zal gastouderbureau Kiddie Care ook tussentijds een (onaangekondigde) controle bij de gastouder uitvoeren. Ook kan de GGD een tussentijdse (onaangekondigde) inspectie uitvoeren op de opvanglocatie van de gastouder.

Alle personen welke werkzaam zijn in de kinderopvang, zo ook gastouders, continue gescreend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat betekent dat wanneer bij gastouders (of huisgenoten van gastouders) een delict wordt vastgesteld welke een risico vormen voor kinderen, er een signaal wordt afgegeven aan de kinderopvangorganisatie (het gastouderbureau). Een signaal kan onder andere betrekking hebben op geweld- en zedendelicten of wapen- en drugsdelicten.

Een gastouder kan niet aan de slag zonder geldige Verklaring Omtrent Gedrag en zij moet (en indien van toepassing haar huisgenoten van 18 jaar of ouder en mensen die structureel bij haar op de opvanglocatie komen) worden ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.

NB. Structureel aanwezigen zijn mensen die minimaal 1x per 3 maanden een half uur tijdens de opvang aanwezig zullen zijn, zoals bijvoorbeeld een vrijwilliger, stagiaire, ouders/bekenden van de gastouder.

Volgens de Wet Kinderopvang deelt elke ouder de kinderopvangkosten met de overheid en de werkgever. Vanaf 1 januari 2007 wordt zowel het werkgeversdeel als het overheidsdeel centraal uitbetaald via de belastingdienst. Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van:

 • uw (gezamenlijke) inkomen
 • uw situatie: u werkt of u volgt een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus
 • het aantal kinderen in de opvang
 • het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt

Afhankelijk van uw verzamelinkomen, kunt u in 2020 maximaal € 6,27 aan kinderopvangtoeslag ontvangen voor gastouderopvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen afhankelijk van de uren van de minst werkende ouder. Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag verwijzen wij u graag naar de website van Belastingdienst Toeslagen, waar u ook een proefberekening maken om te kijken waar u precies recht op heeft.

Voor onze tarieven en de uitleg over de kosten, verwijzen wij graag naar onze pagina https://www.kiddiecare.nl/financieel-ouders/

De begeleidings- en administratie bijdragen aan het gastouderbureau heten onder één noemer ‘bureaukosten’. De bureaukosten zijn onder andere bedoeld voor de volgende zaken:

 • Jaarlijks evaluatiebezoek aan de gastouder
 • Verslaglegging en dossier opbouw
 • Begeleiding van de gast- en vraagouder bij (advies)vragen en eventuele problemen
 • Jaarlijkse bijscholing m.b.t. de Meldcode Kindermishandeling
 • Administratie
 • Opstellen jaaropgaven
 • Jaarlijkse risico inventarisatie en evaluatie
 • Waar nodig extra bezoeken
 • Herhaling EHBO cursus
 • Bijscholing over thema’s als: veiligheid, ontwikkeling, etc.
 • Opstellen facturen/loonoverzichten
 • Verwerken betalingen en uitbetalen gastouders (kassiersfunctie)
 • etc.

Voor de actuele tarieven verwijzen wij u naar onze pagina met financiële informatie.

Gastouderbureau Kiddie Care heeft een kassiersfunctie. Dit houdt in dat alle betalingen via het gastouderbureau verlopen.
Vraagouder en gastouder hebben hiertoe toegang tot een makkelijk online urenregistratiesysteem van waaruit ook de facturen, loonoverzichten en jaaroverzichten worden verzonden. De vraagouder betaald de facturen rechtstreeks aan het gastouderbureau en wij zorgen dan binnen hooguit enkele dagen voor de verdere afhandeling met de gastouder.

Een kassiersfunctie is vanaf januari 2010 verplicht voor alle gastouderbureaus. Gastouderbureau Kiddie Care vervult deze functie al sinds de oprichting in 2005 en is daarom erg vertrouwd met deze service.

Als u teveel kinderopvangtoeslag ontvangt, moet u dat uiteindelijk weer terugbetalen. Het is dus verstandig om een wijziging zo spoedig mogelijk door te geven aan de belastingdienst en het teveel ontvangen bedrag apart te zetten, zodat u later niet verrast wordt door de belastingdienst. Voor vragen over kinderopvangtoeslag kunt u terecht op de website van de Belastingdienstof contact opnemen met gastouderbureau Kiddie Care.

De belastingdienst bekijkt na afloop van elk kalenderjaar hoeveel toeslag u heeft ontvangen, en op hoeveel toeslag u recht had.
Het is dus belangrijk om in te schatten hoeveel opvanguren u gemiddeld 
nodig zult hebben.
Wij helpen u graag bij het maken van een goede schatting, zodat u achteraf niet in 
problemen komt.

Het is heel vervelend als er een gastouder ziek wordt. Zowel voor de gastouder zelf, als voor de kinderen en ouders die gebruik maken van de opvang bij de desbetreffende gastouder. Of als uw vakantie niet overlapt met die van de gastouder. Indien u tijdig bij GOB Kiddie Care aangeeft dat u vervangende opvang nodig heeft, probeert het GOB direct noodopvang te regelen. Meestal lukt dit wel en kunt u uw kind naar een alternatieve gastouder brengen.

Belangrijk is dan wel om een tijdelijke wijziging door te geven aan de Belastingdienst. GOB Kiddie Care verstrekt het registratienummer van de alternatieve gastouder. En ook wanneer uw eigen gastouder weer beter is, geeft u opnieuw een wijziging door aan de Belastingdienst.

Let op: voor opvang aan huis is het niet mogelijk voor korte periode een alternatieve gastouder aan huis te regelen, omdat gastouder en de opvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen (LRKP) aan elkaar verbonden zijn. U kunt uw kinderen wel tijdelijk onder brengen bij een andere gastouder op een bestaande opvanglocatie.

Dat is afhankelijk van de overeenkomst tussen gastouder en vraagouder. Gastouders zijn zelfstandig ondernemers en bepalen om die reden hun eigen voorwaarden hierin.

Doorgaans wordt tussen gast- en vraagouder in de overeenkomst vastgelegd dat zij dan wel recht hebben op doorbetaling van de afgesproken uren omdat zij (evengoed als op een KDV) een plekje gereserveerd hebben en voor hun inkomsten geen ander kindje hebben kunnen plaatsen.

Het is zeker mogelijk om gebruik te maken van verschillende vormen van opvang. Binnen onze organisatie kunt u gastouderopvang en kinderopvang aan huis combineren, maar u kunt ook gebruik maken van gastouderopvang en opvang op een kinderdagverblijf of BSO.

Voor beiden is een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten te ontvangen van de overheid, zolang de kinderopvangorganisatie een erkende organisatie is en u van beide een jaaropgave ontvangt aan het einde van het jaar.

Voor alle uren die u heeft afgenomen via gastouderbureau Kiddie Care ontvangt u van ons een jaaropgave aan het einde van het jaar.
De andere jaaropgave ontvangt u dan van de andere organisatie.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over gastouderbureau Kiddie Care, de gang van zaken of uw gastouder. U kunt met uw klacht te allen tijde terecht bij gastouderbureau Kiddie Care. Ons doel is in eerste instantie de klacht intern op te lossen. U vindt de interne klachtenregeling hier

Wanneer ouders zich in deze procedure niet kunnen vinden, of vinden dat hun klacht onvoldoende is afgehandeld, dan is gastouderbureau Kiddie Care aangesloten bij de De Geschillencommissie Kinderopvang. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke personen die kunnen adviseren in geschillen tussen cliënten en gastouderbureau Kiddie Care.  U vindt De Geschillencommissie Kinderopvang hier.

Zowel de vraagouder als de gastouder verklaren een adequate verzekeringen te hebben afgesloten, dat wil zeggen een WA-verzekering, ook wel AVP-polis genaamd (aansprakelijkheidsverzekering particulieren).

Het GOB heeft ten aanzien van alle gastouders een aanvullende verzekering afgesloten, namelijk;

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
  • Collectieve ongevallenverzekering

Het eigen risico van de AVB polis bedraagt € 250,00 per aanspraak voor zaakschade en € 500,00 per aanspraak voor personenschade en komt voor eigen rekening van de gastouder.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geeft aan dat ouders toestemming moeten geven over publicatie van foto’s en andere persoonsgegevens. Daarnaast vindt Gastouderbureau Kiddie Care dat, zeker met foto’s, zeer zorgvuldig moet worden omgegaan omdat helaas niet iedereen het beste voor heeft met kinderen. Daarom hebben wij besloten geen foto’s van kinderen (en hun (gast)ouders) publiekelijk te delen. Ook de gastouder mag het gastkind/de gastkinderen in geen geval filmen of fotograferen zonder uitsluitend schriftelijke toestemming van de vraagouder. Indien er vanuit de vraagouders schriftelijke toestemming is gegeven, gebruikt de gastouder foto’s en/of filmpjes alleen voor eigen gebruik en plaatst deze niet op internet en social media. GOB Kiddie Care verstrekt speciale toestemmingsformulieren voor fotograferen.

Load More

GOB Kiddie Care
Fazantenpad 13
3291 XA Strijen
06-10447415
info@kiddiecare.nl

KVK: 24374094
LRK-nummer: 144504509

 

© 2019-2020 GOB Kiddie Care | gemaakt door WebStaal