Menu Sluiten

Selectiecriteria

Selectiecriteria

Het uit handen geven van de zorg voor kinderen is voor ouders een zaak van groot vertrouwen. Gastouderbureau Kiddie Care is zich daar terdege van bewust, en dat is ook de reden dat wij zorgvuldig te werk gaan bij het selecteren van onze gastouders. Wij selecteren gastouders  voornamelijk aan de hand van hun ervaring, motivatie, referenties en hun visie op kinderopvang.

Naast onze selectiecriteria zijn ook de kwaliteitseisen die gesteld worden door de Wet Kinderopvang van groot belang bij het werven van nieuwe gastouders.

Wij vinden het zeer belangrijk dat de gastouder:

  • plezier ervaart en ervaring heeft in het omgaan met kinderen
  • beschikt over een hoog verantwoordelijkheidsgevoel
  • zich houdt aan het beroepsgeheim
  • elk kind in zijn of haar waarde laat
  • warmte en geborgenheid biedt aan de kinderen
  • in staat is kinderen te stimuleren in hun eigen ontwikkeling
  • duidelijkheid, continuïteit en stabiliteit biedt aan de kinderen
  • een open en flexibele instelling heeft
  • zowel geestelijk als lichamelijk gezond is
  • niet rookt
  • minimaal 18 jaar is
  • de Nederlandse taal vloeiend spreekt
  • bereid is om een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen bij de woongemeente
  • beschikt over een goede telefonische bereikbaarheid (vast en/of mobiel)
  • positief staat ten opzichte van opvang van kinderen door anderen dan de eigen ouders
  • het kind/de kinderen nooit alleen laat of het toezicht aan anderen overlaat
  • werkt volgens het pedagogisch beleidsplan van GOB Kiddie Care
  • kennis heeft van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen
  • een geldige WA-verzekering heeft afgesloten
  • bereid is om minimaal 6 maanden opvang te bieden

Voor de gastouder die opvang wil bieden in haar eigen woning geldt verder nog dat;

  • zij minimaal 21 jaar oud is
  • het in en om de woning waar de opvang plaats vindt voldoende veilig en schoon is
  • er in en om het huis voldoende ruimte is om te eten, te spelen en te slapen.
  • er een mogelijkheid is om buiten te spelen.
  • eventuele gezinsleden van de gastouder positief staan ten opzichte van gastouderopvang
  • eventuele gezinsleden van de gastouder die ouder zijn dan 18 jaar, ook bereid zijn om een geldige VOG te overleggen
  • eventuele huisdieren volledig te vertrouwen zijn. Het kind mag nooit alleen gelaten worden met de huisdieren
  • het gezin van de gastouder in goede verstandhouding is, er zijn niet teveel problemen en het gastkind mag nooit gebruikt worden om de eigen onverwerkte problematiek op te lossen.

Voor de  samenwerking met de vraagouders verlangen wij van de gastouder dat zij;

  • bereid is om met hen samen te werken
  • in staat is tot het geven van een goede mondelinge en desgewenst schriftelijke overdracht
  • zich kan inleven in de situatie van de vraagouders
  • open staat voor mogelijk andere ideeën en levenswijzen van vraagouders en deze respecteert
  • in staat is tot het maken van duidelijke afspraken met vraagouders en deze zal naleven
  • eventuele problemen bespreekbaar maakt

De gastouder heeft een bemiddelingsovereenkomst met gastouderbureau Kiddie Care en vraagt Kiddie Care daarmee om te bemiddelen tussen haar en haar opdrachtgevers. Kiddie Care heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en gaat er van uit dat de gastouders die zich via Kiddie Care willen laten bemiddelen deze kwaliteitseisen onderschrijven en dat de gastouder daarmee:

 • werkt volgens de richtlijnen van het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch beleidsplan regelmatig leest
 • zorgvuldig zal omgaan met vertrouwelijke informatie
 • bereid is om deel te nemen aan de door gastouderbureau Kiddie Care georganiseerde begeleiding zoals evaluatiegesprekken, themabijeenkomsten, bijscholingscursussen, etc.
 • bereid is mee te werken aan de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en daar waar nodig aanpassingen doet in de woning
 • gastouderbureau Kiddie Care daar waar nodig om hulp of begeleiding vraagt.
 • de slaapruimte, speelruimte, het speelgoed en de buitenspeelruimte voldoen aan de wettelijke eisen en zijn afgestemd op het aantal op te vangen kinderen en hun leeftijd.

Vanaf 2010 gelden vanuit de Wet Kinderopvang een aantal nieuwe eisen:

 • Gastouders moeten een examen MBO-2 Helpende Zorg & Welzijn, gericht op gastouderopvang hebben behaald (of een gelijkwaardig of hoger certificaat/diploma) zie Diplomalijst gastouders 2015
 • Daarbij moet elke gastouder in het bezit zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, erkend door het Oranje- of Rode Kruis.

 

Voldoe je nog niet aan de gestelde eisen?

Verkorte gastouderopleiding:
Voor een verkorte gastouderopleiding verwijzen wij je graag door naar:
KennisNetwerk GastouderOpvang (KNGO)

Eerste Hulp aan Kinderen:
Wanneer je nog geen certificaat hebt, dan kun je bij Livis een cursus EHBO voor gastouders volgen. Kijk op de website voor meer informatie: Livis EHBO voor gastouders

De EHBO cursus wordt in veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraar.

De herhalingscursus Eerste Hulp aan Kinderen wordt een 2x keer per jaar door GOB Kiddie Care aangeboden aan gekoppelde gastouders. In samenwerking met een examinator van het Oranje Kruis kan het EHBO certificaat elke 2 jaar worden verlengd wanneer jaarlijks de stof wordt herhaald.

Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG):
De Verklaring Omtrent het Gedrag mag, op het moment dat GOB Kiddie Care je aanmeldt bij de gemeente voor het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP), niet ouder zijn dan 2 maanden. We adviseren je daarom om deze pas aan te vragen wanneer je in het bezit bent van je certificaat Eerste Hulp aan Kinderen en een diploma voor gastouderopvang en je ook een opvanglocatie hebt.

GOB Kiddie Care kan de VOG digitaal aanvragen voor jou (en je huisgenoten indien van toepassing). Je ontvangt dan een e-mail om de VOG aanvraag af te ronden en een link om de betaling te voldoen. Klik hier voor meer informatie over de digitale VOG-aanvraag.

De kosten voor de VOG(‘s) komen voor eigen rekening van de gastouder en zijn aftrekbaar van je inkomsten wanneer je het betalingsbewijs hiervan bewaard.