Het pedagogisch beleid van GOB Kiddie Care is gebaseerd op een aantal uitgangspunten van de Wet Kinderopvang en het Pedagogisch Kader Gastouderopvang (uitgegeven in 2013 in opdracht van Bureau Kwaliteit Kinderopvang). Het Pedagogisch Kader Gastouderopvang is geschreven in een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Jeugd instituut en het Kohnstamm instituut.

Een gastouder is niet zomaar een ‘oppas’ die ‘even op de kinderen past’. Een gastouder heeft als belangrijkste taak de zorg voor haar gastkind(eren). Het is haar beroep om te begrijpen wat een kind bezighoudt en om daar zorgzaam en passend op te reageren.

De pedagogische visie van GOB Kiddie Care baseert zich rond één kernpunt, namelijk:

het kind staat centraal

De vier pedagogische basisdoelen, ook wel opvoedingsdoelen genoemd, vormen de basis waaruit gastouders te werk gaan. De gastouder respecteert de eigenheid van ieder kind en houdt hier bij de invulling van haar opvang rekening mee.

GOB Kiddie Care streeft ernaar om een omgeving te bieden waarin kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun eigen talenten onderkennen en benutten. Dit evenwicht realiseren we door situaties te creëren die ervoor zorgen dat de kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en voor zichzelf opkomen. Kinderen zullen respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, positief in de maatschappij staan, zelfstandig en sociaal vaardig zijn.

Onze visie en de vier opvoedingsdoelen zijn richting gevend voor de werving, selectie, bemiddeling en begeleiding bij GOB Kiddie Care.
Dit begint al bij de intakegesprekken met gastouders. Hierin wordt besproken wat de werkwijze en visie van de gastouder zijn en wordt gekeken of deze aansluiten op het pedagogisch beleid dat het gastouderbureau voor ogen heeft.

De vier pedagogische basisdoelen dragen bij aan het welbevinden en de persoonlijke en sociale ontwikkeling van het kind.

Een gastouder zorgt voor emotionele veiligheid en welbevinden.

Voor een goede ontwikkeling van een kind is dat veilige gevoel het belangrijkst. Een kind dat zich niet veilig voelt trekt zicht terug, durft niet te gaan ontdekken en gaat geen nieuwe contacten met andere mensen aan. Dit basisdoel is dan ook niet voor niets het eerste doel. Het is namelijk de basis waarop je kunt bouwen om de andere doelen te bereiken.

Een gastouder stimuleert de persoonlijke competentie van een kind.

Het kind krijgt de kans om zijn talenten te ontdekken en leert steeds meer vaardigheden en competenties. Wat zijn de persoonlijke mogelijkheden van het kind? Wat kan het, wat durft het? Hoe veerkrachtig is het op momenten van tegenslag?

Een gastouder stimuleert de sociale competentie van een kind.

Een kind leert sociale vaardigheden om goed contact te kunnen maken en te houden. Het kind leert zijn gedrag af te stemmen op jongere en oudere kinderen. Het leert om te wachten, samen te werken, anderen te helpen, ruzie te maken en die ruzie ook weer op te lossen.

Een gastouder draagt waarden en normen over.

Tijdens de opvang krijgt een kind te maken met andere gewoonten en afspraken dan hij vanuit thuis kent. De gastouder houdt rekening met verschillen in cultuur, godsdienst of levensovertuiging uit de verschillende thuissituaties. Het kind leert dat andere kinderen soms andere regels en gewoontes hebben dan hij gewend is. Een kind leert hierdoor dat het mogelijk is om met verschillende regels om te gaan op verschillende plekken (thuis gelden andere regels dan bij de gastouder). De gastouder helpt de kinderen om die verschillen te begrijpen en met die verschillen om te gaan.

© 2019-2021 GOB Kiddie Care | gemaakt door WebStaal