12-12-2016 – Naar aanleiding van de zedenzaak met Robert M. die vijf jaar geleden diende in de Kinderopvang heeft de commissie Gunning in opdracht van de kamer onderzoek gedaan op het gebied van de invoering van het personenregister in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Uit dit onderzoek kwamen diverse aanbevelingen naar voren. De gastouderopvang werd destijds in het onderzoek van de commissie Gunning niet meegenomen. In april van dit jaar heeft minister Asscher Pricewaterhouse Coopers (PwC) opdracht gegeven te onderzoeken welke aanbevelingen van de commissie zijn opgevolgd en welke effecten deze hebben gehad. In haar evaluatieopdracht heeft PwC de gastouderopvang wél meegenomen. Hieruit komen verschillende aanbevelingen naar voren.

PricewaterhouseCoopers heeft in haar onderzoek het advies aan minister Asscher gedaan om het beleid ten aanzien van de gastouderopvang te herijken. Herijken is het opnieuw beoordelen ofwel opnieuw bekijken. Minister Asscher heeft aangegeven deze aanbeveling van het adviesbureau ‘van harte’ over te nemen wanneer het gaan om kwaliteit, en veiligheid in de gastouderopvang. Over deze evaluatie schreef Asscher een brief naar de kamer waarin hij zijn aanbevelingen en lopende en nieuwe plannen toelicht. Onderstaand is een samenvatting van de brief aan de kamer:

In december 2015 heeft minister Asscher in een reactie op het rapport Beleidsdoorlichting kinderopvang 2015 aangekondigd voor de gastouderopvang een plan van aanpak te presenteren
waarmee wordt ingezet op:

  • het behoud van de positieve aspecten van gastouderopvang
  • het verhogen van de kwaliteit
  • het beperken van de fraudegevoeligheid
  • effectieve en efficiënte inzet van publieke middelen

De afgelopen periode heeft de minister gesproken over de gastouderopvang met verschillende sectorpartijen als werkgevers, toezichtpartijen en oudervertegenwoordigers. Doel van de gesprekken was om een beter beeld te krijgen van de onderwerpen die aangescherpt moeten worden.

Gastouderopvang is niet minder kwalitatief als kinderdagverblijf
Uit deze gesprekken concludeert de minister dat de kwaliteitseisen voor reguliere kinderdagopvang en gastouderopvang, daar waar mogelijk, gelijk getrokken moeten worden. Bovendien moet gastouderopvang niet (meer) als een kwalitatief mindere vorm van opvang naast de kinderdagverblijven worden behandeld.

Meer toezicht op de rol van het gastouderbureau
De verschillen tussen gastouderbureaus zijn groot. Asscher: ‘Er zijn nog teveel gastouderbureaus die enkel de kassiersfunctie vervullen en niets doen aan begeleiding van gastouders.’

Inzetten op kwaliteit
Minister Asscher wil daarom inzetten op de bevordering van de kwaliteit van de gastouderopvang. Hiervoor noemt hij de volgende punten:

  • zoveel mogelijk wegnemen van kwaliteitsverschillen tussen reguliere kinderopvang en gastouderopvang;
  • verkennen of systeem van permanente educatie ook voor gastouders kan worden ingevoerd;
  • het gastouderbureau een grotere rol geven bij kwaliteit;
  • effectiever en efficiënter toezicht;
  • verkennen of een specifiek voor gastouders veiligheids- en gezondheidsbeleid conform het akkoord innovatie en kwaliteit kinderopvang kan worden vormgegeven;
  • verkennen of familiaire betrekkingen in de gastouderopvang ingeperkt moeten worden.

Begin 2017 zal de minister opnieuw om de tafel gaan met de verschillende partijen. De punten zoals hierboven beschreven zullen dan besproken worden en er zal worden bezien hoe er invulling kan worden gegeven aan de kwaliteitsbevordering binnen de financiële kaders. Rond de zomerperiode informeert minister Asscher de Kamer over de wijze waarop de kwaliteitsbevordering wordt vormgegeven.

KNGO zal waar mogelijk updates geven over de plannen van de minister. Kijk daarvoor regelmatig op onze website of volg ons op Facebook.

De hele brief is hier te lezen.

Bron: KNGO